ZŠ Rohatec - úvod

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 
Základní škola a Mateřská škola Rohatec je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Rohatec. Škola se nachází v centru obce, v příjemném prostředí parku. Obec má asi 3,5 tisíce obyvatel.
V letošním roce navštěvuje základní školu 213 žáků a mateřskou školu 100 dětí.
Zkladní škola má devět ročníků. Vyučování probíhá podle učebních osnov dle vzdělávacího programu základní škola a školního vzdělávacího programu. Dlouhodobou koncepcí školy jsou prvky projektu "Zdravá škola". Hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individuality v bezpečném prostředí, naplňování preventivního programu sociálně patologických jevů a šikany, zlepšení vztahů ve škole (mezi žáky, žáky a učiteli, žáky a vedením školy, školou a rodiči). Ke sdělení osobních problémů každého žáka slouží schránka důvěry. Realizací adaptačních pobytů a pracovních soustředění z matematiky a anglickéh jazyka posilujeme kladnou motivaci k zapojení do pozitivního formování postojů, učíme žáky diskutovat, obhajovat své názory a postoje, komunikovat v anglickém jazyce a všestranně rozvíjet jejich osobnost. Škola prostřednictvím plánovaných akcí a projektů se snaží každému žákovi najít si své místo v kolektivu třídy.
Škola organizuje školní výlety, návštěvy divadelních představení ve Zlíně, Brně a Uherském Hradišti, exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy, projekty a projektové dny, řadu výchovně vzdělávacích akcí školní družiny a aktivně se zapojuje do soutěží,olympiád, včetně celorepublikových (logická olympiáda, soutěž "Jáma lvová" (pořádá ČVUT Praha) a akcí ostatních škol.
Každý rok mají žáci možnosti přihlásit se do zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na výtvarnou činnost, sportovní vyžití, zajímavá matematika.
V mateřské škole jsou organizována pravidelná setkání předškoláků a jejich rodičů, která jsou zaměřená na předškolní přípravu, ale také na seznámení s prostředím školy a s třídním učitelem budoucí první třídy. V minulém školním roce se uskutečnila tři setkání předškoláků a jejich rodičů na téma "Jak rozvíjet předmatematické představy".
Intenzivní spolupráce je navázaná s Policií ČR, Městskou policií Hodonín, Hasičským sborem v Rohatci. Škola dvakrát ročně pořádá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků teoretickou a praktickou dopravní výchovu, ve druhém a třetím ročníku žáci mají v rámci tělesné výchovy výuku plavání a každoročně je pro žáky 2. stupně organizován lyžařský výcvik v Jeseníkách.
Významnou formou dlouhodobého projektu je spolupráce s Katedrou matematiky Pedagogické fakulty v Olomouci. Škole byl udělen statu "Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci".
Personální obsazení školy je zajištěno kolektivem plně kvalifikovaných pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Rada školy, která se schází pravidelně dvakrát ročně a je přínosem při řešení důležitých záměrů školy. Aktivně pracuje Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, je pomocníkem při organizování akcí školy a mnohé akce také sám organizuje a finančně zajišťuje.
Nově zrekonstruovaná budova školy skýtá žákům moderní a příjemné prostředí, kterého mohou využívat také v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnost. Součástí areálu školy je i autobusová zastávka, kterou využívají dojíždějící žáci z Rohatce - Kolonie a Soboněk. Škola je plně bezbariérová, má dva výtahy a posuvnou plošinu. V současnosti je využíváno deset kmenových tříd a dvě oddělení školní družiny s kapacitou šedesát žáků. Zázemí školy poskytuje také odbornou učebnu chemie a fyziky, jednu učebnu informatiky, učebnu výtvarné výchovy a  učebny cizích jazyků pro 1. a 2. stupeň. Ve škole je cvičná žákovská kuchyně a knihovna.
Součástí nové moderní tělocvičny se čtyřmi šatnami a sprchami je velký gymnastický sál se zrcadlovou stěnou. Ke škole patří i přilehlý sportovní areál. Tělocvična i areál jsou v odpoledních hodinách využívány občany obce.
Při rekonstrukci byla vybudována i nová školní kuchyně, která je vybavena nejmodernějším zařízením, což umožňuje přípravu zdravé stravy. Školní jídelna poskytuje možnost stravování i cizím strávníkům. Žáci mají možnost objednat si také svačinky, je zajištěn pitný režim. Stravování probíhá v souladu se zásadami zdravé výživy.
Škola pravidelně seznamuje veřejnost se svými akcemi a úspěších prostřednictvím Rohateckého zpravodaje, obecního čtvrtletníku.
Škola - žáci, pedagogičtí i nepagogičtí zaměstnanci se všemi silami snaží přispět k vytvoření harmonického prostředí bez komunikačních bariér, podporovat kolektivní práci a dobré vzájemné vztahy. Jen v takovém prostředí se mohou vzdělávat děti, může se rozvíjet jejich individualita a tvořivost.
 
 

 

Please publish modules in offcanvas position.