Menu

Další informace

DIVADLO "PŘEMYSLOVCI"

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ

 

Ve čtvrtek 18. června se všichni žáci a učitelé naší školy spolu se zástupci obce Rohatec zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu. Slavnostně přestřihnul pásku pan starosta spolu s dalšími sportovci, kteří obec Rohatec reprezentují.

Areál se nachází přímo vedle školy, takže jej mohou využívat žáci během hodin tělocviku a pak rovněž v odpoledních hodinách při volnočasových aktivitách. Že je areál plně funkční si děti vyzkoušely hned první den, kdy proběhly turnaje fotbalové a basketbalové a pro všechny děti byly připraveny zajímavé sportovní aktivity.

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Otvirani_noveho_sportovniho_arealu/

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

Ve čtvrtek 18. června odpoledne proběhlo v prostorách tělocvičny naší základní školy setkání s budoucími prvňáčky. Zatímco rodičům sdělovaly paní učitelky ve třídách základní informace, žáci osmé třídy (patroni budoucích prvňáčků) si pro děti v tělocvičně připravili spoustu zajímavých aktivit, během nichž se děti řádně vydováděly.

 

HRAVÉ ODPOLEDNE

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Hrave_odpoledne_s_budoucimi_prvnacky/

Projektový den

Ve čtvrtek 14. května již tradičně proběhl na naší škole Projektový den, který byl letos opět tak trošku jiný. Na prvním stupni byl zaměřen převážně matematicky s menší ochutnávkou českého a anglického jazyka a na druhém stupni pak na zpracování recyklovatelných materiálů - papír, plast. V matematických úlohách prvního stupně si žáci především cvičili logiku a prostorovou orientaci. Druhostupňáci si vyzkoušeli tvoření z plastových kelímků (příšerky), plastových lahví (peněženka, chobotnice), Proložek od vajíček (kytky), ruliček toaletního papíru (ornamenty), WC papíru (podobnost - obrazce), víček z PET lahví (znaky měst a obcí). Následovaly i úkoly z českého jazyka (reportáž, popis pracovního postupu) a angličtiny (plakát - pozvánka do města či zúčastněnou školu).
Kromě žáků naší školy se tohoto dne zúčastnila družstva žáků ze zákldaních škol z Dubňan, Brna a Hodonína.
Uvítali jsme rovněž návštěvu zástupců PdF UP Olomouc, pod kterou naše škola co by fakultní škola patří.
Z celého čtvrterčního dopoledne si žáci odnesli nejen pamětní list, ale rovněž některé své výrobky a především nové zkušenosti.
 
 
 
                        
 
 

Výsledky sběru papíru

 

 

Výsledky sběru papíru

za celý školní rok 2014/2015

Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepšího sběrače

z každé třídy za celý školní rok.

 

Třída

Množství

 kg celkem

(třídy)

Nejlepší sběrač ve třídě

za celý školní rok 2014/2015

Pořadí

za celý školní rok

(pořadí z 216 žáků)

1. A

2104

Marek David   /     294 kg

8.

1. B

867

Škromachová Kateřina /   261 kg

9.

2.

2936

Škromach Jan /   528 kg

3.

3.

3545

Hovězák Tomáš   /   802 kg

2.

4.

1465

Marková Nikol /   304 kg

7.

5.

2531

Bureš David /   441 kg

4.

6.

1664

Brejšková Natálie /   323 kg

6.

7.

633

Řezáčová Denisa /   185 kg

10.

8.

2647

Trávník Mirek /   1113 kg

1.

9.

1887

Zlámal Lukáš /   389 kg

5.

Celkem nasbíráno za celý školní rok   2014/2015

20 315 kg papíru

Výtěžek peněz za sběr byl použit na nákup sešitů

pro žáky školy. Každý žák školy dostal sešity v průměru za 72.- Kč.

Vedení ZŠ Rohatec děkuje všem, kteří se sběrem papíru pomáhali.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 
Základní škola a Mateřská škola Rohatec je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Rohatec. Škola se nachází v centru obce, v příjemném prostředí parku. Obec má asi 3,5 tisíce obyvatel.
V letošním roce navštěvuje základní školu 213 žáků a mateřskou školu 100 dětí.
Zkladní škola má devět ročníků. Vyučování probíhá podle učebních osnov dle vzdělávacího programu základní škola a školního vzdělávacího programu. Dlouhodobou koncepcí školy jsou prvky projektu "Zdravá škola". Hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individuality v bezpečném prostředí, naplňování preventivního programu sociálně patologických jevů a šikany, zlepšení vztahů ve škole (mezi žáky, žáky a učiteli, žáky a vedením školy, školou a rodiči). Ke sdělení osobních problémů každého žáka slouží schránka důvěry. Realizací adaptačních pobytů a pracovních soustředění z matematiky a anglickéh jazyka posilujeme kladnou motivaci k zapojení do pozitivního formování postojů, učíme žáky diskutovat, obhajovat své názory a postoje, komunikovat v anglickém jazyce a všestranně rozvíjet jejich osobnost. Škola prostřednictvím plánovaných akcí a projektů se snaží každému žákovi najít si své místo v kolektivu třídy.
Škola organizuje školní výlety, návštěvy divadelních představení ve Zlíně, Brně a Uherském Hradišti, exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy, projekty a projektové dny, řadu výchovně vzdělávacích akcí školní družiny a aktivně se zapojuje do soutěží,olympiád, včetně celorepublikových (logická olympiáda, soutěž "Jáma lvová" (pořádá ČVUT Praha) a akcí ostatních škol.
Každý rok mají žáci možnosti přihlásit se do zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na výtvarnou činnost, sportovní vyžití, zajímavá matematika.
V mateřské škole jsou organizována pravidelná setkání předškoláků a jejich rodičů, která jsou zaměřená na předškolní přípravu, ale také na seznámení s prostředím školy a s třídním učitelem budoucí první třídy. V minulém školním roce se uskutečnila tři setkání předškoláků a jejich rodičů na téma "Jak rozvíjet předmatematické představy".
Intenzivní spolupráce je navázaná s Policií ČR, Městskou policií Hodonín, Hasičským sborem v Rohatci. Škola dvakrát ročně pořádá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků teoretickou a praktickou dopravní výchovu, ve druhém a třetím ročníku žáci mají v rámci tělesné výchovy výuku plavání a každoročně je pro žáky 2. stupně organizován lyžařský výcvik v Jeseníkách.
Významnou formou dlouhodobého projektu je spolupráce s Katedrou matematiky Pedagogické fakulty v Olomouci. Škole byl udělen statu "Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci".
Personální obsazení školy je zajištěno kolektivem plně kvalifikovaných pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Rada školy, která se schází pravidelně dvakrát ročně a je přínosem při řešení důležitých záměrů školy. Aktivně pracuje Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, je pomocníkem při organizování akcí školy a mnohé akce také sám organizuje a finančně zajišťuje.
Nově zrekonstruovaná budova školy skýtá žákům moderní a příjemné prostředí, kterého mohou využívat také v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnost. Součástí areálu školy je i autobusová zastávka, kterou využívají dojíždějící žáci z Rohatce - Kolonie a Soboněk. Škola je plně bezbariérová, má dva výtahy a posuvnou plošinu. V současnosti je využíváno deset kmenových tříd a dvě oddělení školní družiny s kapacitou šedesát žáků. Zázemí školy poskytuje také odbornou učebnu chemie a fyziky, jednu učebnu informatiky, učebnu výtvarné výchovy a  učebny cizích jazyků pro 1. a 2. stupeň. Ve škole je cvičná žákovská kuchyně a knihovna.
Součástí nové moderní tělocvičny se čtyřmi šatnami a sprchami je velký gymnastický sál se zrcadlovou stěnou. Ke škole patří i přilehlý sportovní areál. Tělocvična i areál jsou v odpoledních hodinách využívány občany obce.
Při rekonstrukci byla vybudována i nová školní kuchyně, která je vybavena nejmodernějším zařízením, což umožňuje přípravu zdravé stravy. Školní jídelna poskytuje možnost stravování i cizím strávníkům. Žáci mají možnost objednat si také svačinky, je zajištěn pitný režim. Stravování probíhá v souladu se zásadami zdravé výživy.
Škola pravidelně seznamuje veřejnost se svými akcemi a úspěších prostřednictvím Rohateckého zpravodaje, obecního čtvrtletníku.
Škola - žáci, pedagogičtí i nepagogičtí zaměstnanci se všemi silami snaží přispět k vytvoření harmonického prostředí bez komunikačních bariér, podporovat kolektivní práci a dobré vzájemné vztahy. Jen v takovém prostředí se mohou vzdělávat děti, může se rozvíjet jejich individualita a tvořivost.
 
 

 

Strana 11 z 11